آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سواری

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند درخواب سواري مي كرد، دليل كه از پادشاه مال و نعمت يابد. اگر بيند با سواران همي گشت، و آن سواران فرمانبر و مطيع وي بودند، دليل كه بر گروهي فرمانروائي يابد. اگر بيند سواران در محلي سواري مي كردند، دليل كه در آن مقام باراني سخت آيد. اگر بيند سوارانِ مجهول از متاع دنيا چيزي بدو دادند، دليل كه وي را از كسي غريب منفعت رسد. اگر آن سواران معروف باشد، منفعت از آشنا و دوست بود. اگر سواران را در جامه ها بيند بر اسبان لاغر، تاويلش به خلاف اين است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)