آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سوگند

 

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند به راست سوگند همي خورد، دليل است بر دست او كاري نيك رود، يا امانت گزارد، يا گواهي به راست دهد، يا خيرات كند و از آن چه ترسد ايمن گردد. اگر بيند كه سوگند به دورغ خورد، دليل كه حق تعالي با او به خشم بود و از نعمت و خير دو جهاني بي بهره ماند، مگر توبه كند و به خداي تعالي بازگردد تا رسته گردد. اگر بيند سوگند خورد، دليل كه در وام غرق گردد و در غم و زيان افتد، از قِبَل پادشاه.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه سوگند راست نخورد توبه بايد كرد تا از گناه رسته گردد. اگر بيند سوگند به دروغ خورد، دليل كه دين او تباه گردد و در اعتقادش خلل افتد. جابرمغربي گويد: اگر بيند كه سوگند به راست خورد، او را از آن هيچ مضرت نرسد و منفعت بيند. اگر غير از اين بيند بد بود.

 

1ـ اگر خواب ببينيد براي كسي سوگند ياد مي كنيد ، علامت آن است كه به وفاداري نامزد خود ترديد پيدا خواهيد كرد .

2ـ اگر خواب ببينيد در برابر اعضاي خانوادة خود سوگند ياد مي كنيد ، نشانة آن است كه به زودي در اثر ناسازگاري شما با ديگر افراد خانواده اختلاف و جر و بحث در محيط بوجود مي آيد .

اگر در خواب دیدید که سوگند میخورید تعبیر آن این است که از گناهان خود توبه کرده و انسانی راستگو و درستکار در میان مردم میشوید.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)