آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سیماب

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند در معدن سيماب شد و سيماب برگرفت، دليل كه زنش به كاري بد افتد. اگر بيند سيماب خورد، دليل رنج و زيان باشد، اگر بيند در چشمه سيماب غرق شد، دليل كه زنان بر وي جادوئي كنند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)