آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سیمرغ

 

ديدن سيمرغ، دليل بر مرد بزرگوار خوش طبع باشد. اگر سيمرغ ماده بيند، دليل بر زني صاحب جاه باشد. اگر بيند سيمرغ او را بگرفت و بر هوا برد، دليل كه با بزرگي سفر كند.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند سيمرغ ماده را بكشت، دليل كه دوشيزگيِ دختري را ببرد. اگر بيند سيمرغ از دست او بپريد، دليل كه زن را طلاق گويد.

 

جابرمغربي گويد:

ديدن سيمرغ به خواب، دليل بر پادشاهي بود. اگر سيمرغ در خانه او فرود آمد، دليل كه پادشاهي درخانه او فرود آيد. اگر بيند كه بچه سيمرغ را برگرفت، دليل كه در پناه پادشاه رود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن سيمرغ در خواب بر چهار وجه است.

اول: پادشاه.

دوم: مردي بزرگ.

سوم: ولايت وفرمانروائي.

چهارم: زني صاحب جمال.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

سيمرغ مرغي است افسانه اي که وجود ندارد ليکن در ادبيات بسياري از ملت ها بخصوص کشورهاي مشرق زمين زياد از او نام برده شده و حتي اشکالي براي او قائل شده اند که غالبا مشابه و پرجلال است. ديدن سيمرغ در خواب نيکو است و رويائي ميمون و مبارک محسوب مي شود. اگر در خواب ببينيد سيمرغي بر بام خانه شما لانه کرده جاه و جلال و شوکت و مال خواهيد يافت و روزگار شما خوبترين چهره را خواهد گرفت و از اين بهتر وقتي است که ببينيد سيمرغي از هوا بر بام خانه شما فرود آمده يا در خانه شما مامن و ماوا گرفته است. معبران نوشته اند سيمرغ ماده زني است صاحب جمال و جلال که به زندگي بيننده خواب تحولي دل خواه خواهد بخشيد. تشخيص مادگي و نرگي سيمرغ در خواب فقط از طريق ذهن ممکن است که حس کنيم اين سيمرغ ماده يا نر است. چنان چه بيماري در خواب ببيند شفا خواهد يافت و اگر وامداري اين رويا را ببيند اداي دين خواهد کرد. اگر دختري دم بخت سيمرغ را در خواب ببيند شوهري دل خواه و نمونه خواهد يافت و اگر زن نازا سيمرغ در خواب ببيند صاحب فرزند خواهد شد و چنان چه پير زن يا پير مردي سيمرغ ببيند با نيک نامي از دنيا خواهند رفت و رستگار خواهد شد زيرا سيمرغ در خواب افراد سنين بالا نشان رستگاري است و نوشته اند که ملائک و کروبيان در قالب سيمرغ در خواب ظاهر مي شوند. اگر در خواب ببينيد که سيمرغ شما را به چنگال گرفت و به آسمان برد خوابي است نيکو که مي گويد جاه و مقام پيدا مي کنيد ولي اگر شما را از چنگال راها کند خبر از انهدام و نيستي است بعد از يک دوره رفاه و بزرگي. به هر حال ديدن سيمرغ در خواب خوب است بخصوص اگر ببيند که سيمرغ در خانه اش بچه نهاده پول و مال فراواني تحصيل خواهيد کرد و برخي از معبران نوشته اند بيننده اين خواب گنج خواهد يافت ولي نيکو نيست اگر ببينيد که سيمرغ در خانه شما مرد يا بچه نهاد و بچه و جوجه اش مرد.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن سیمرغ کار وی بالا گیرد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)