آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الرعد

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه سوره رعد مي خواند، دليل كه پيوسته به دعوات و قرآن خواندن مشغول بود و تسبيح و تهليل كند.

 

ابراهيم كرماني گويد:

به كار خير و طاعت مشغول شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

عمرش كوتاه بود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)