آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الحجر

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي بيند سوره حجر مي خواند، نزد حق تعالي پسنديده بود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

هر اميدي كه دارد بيابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

جاهش پيش خلق بيفزايد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)