آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره النحل

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره نحل مي خواند، دليل كه روزيِ حلال يابد و دوستدارانِ اهل دين باشد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

از آفت و محنت ايمن شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

حق تعالي او را علم حاصل كند. اگر بيمار است شفا يابد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)