آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الکهف

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره كهف مي خواند، دليل كه از همه آفت ها و بلاها ايمن شود و در راه دين يگانه و مخلص بود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

عمرش دراز بود و سعادت عقبي يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

چندان عمر يابد كه بر مرادهاي خود پيروز شود و به آرزوهاي خود برسد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)