آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الروم

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه سوره روم مي خواند، دليل كه شهري از روم به دست او گشاده شود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

دليل كه به دو جهاد و غزوات مجتهد گردد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

بر دشمن ظفر يابد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)