آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره لقمان

 

اگر ديد سوره لقمان مي خواند، دليل است عابد و عالم عاقل گردد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

دين و ديانت ورزد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

خلايق از علم و حكمتِ او بهره يابند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)