آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره السبا

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر در خواب بيند كه سوره سبا مي خواند، دليل كه زاهد و عابد گردد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

دليل كه در طاعت، به حدي بود كه خداي داند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

سيرت صلحا و راه دين در پيش گيرد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)