آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الزمر

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره زمر مي خواند، دليل كه حق تعالي گناهش را عفو فرمايد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

خاتمت كارش به سعادت بود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

كارش بلند و دينش قوي گردد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)