آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الفتح

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر ديد سوره فتح مي خواند، دليل است حق تعالي او را نصرت دهد و در خيرات بر وي گشاده شود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

ايزد تعالي گناه او را عفو نمايد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

حق تعالي او را در جهان توفيق دهد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)