آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الطور

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر ديد سوره طور مي خواند، خداي تعالي او را بر دشمن ظفر دهد و ايشان را قهر نمايد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

حق را ياري دهد و باطل را قهر نمايد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

درمكه مجاور شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)