آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره النجم

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره نجم مي خواند، دليل است حق تعالي دِرِ رحمت به روي او گشاده گرداند.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند سوره نجم مي خواند، بر دشمن ظفر يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

اگر بيند سوره نجم مي خواند، حق تعالي او را پسري صالح و خوب دهد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)