آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره القمر

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره قمر مي خواند، دليل كه بر دشمن ظفر يابد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

كارهاي دشوار بر او آسان گردد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

در اين جهان نعمت و مال يابد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)