آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الملک

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه سوره ملك مي خواند، دليل كه از عذاب گور رستگاري يابد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

عاقبت كارش محمود و به خير و خوشي است و با همه كس، خيرات و نيكي و احسان و بخشش و مهرباني و دوستي كند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)