آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره القلم

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه سوره نون و القلم مي خواند، دليل كند كه خيرات و صدقات را دوست دارد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

با همه كس خيرات و احسان كند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

خداي تعالي او را علم فصاحت روزي كند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)