آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره اللیل

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره ليل مي خواند، دليل كه سائلان را منع نكند و زكوة مال دهد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

خداي تعالي او را توفيق دهد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)