آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره التین

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره والتين مي خواند، دليل كه نيك سيرت بود و خوب كردار شود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

مال و نعمت بر وي فراخ گردد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

از سختي فرج يابد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)