آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الناس

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره ناس مي خواند، دليل كه او را خداي تعالي از خشمِ بدان نگاهدارد. اگر بيند تسبيح و تهليل و تكبير مي گفت، يا دعا مي خواند، يا صلوات بر رسول خدا (ص) مي فرستاد، دليل كه روزي بر وي فراخ شود و عزت و نصرت او را حاصل شود. اگر بيند « لا حَوْلَ وَ لا قُوّة اِلاّ بِاللهِ الْعَليِّ الْعَظيمِ» مي گفت. دليل كه مال و خواسته يابد. اگر بيند آيه «شَهِدَ اللهُ اَنّهُ … ».(آل عمران 17و18) مي خواند، به قضاي خداي تعالي راضي باشد و خالص از اين جهان برود.

اگر بيند که آيه «قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ ِ» (انعام -91) مي خواند دليل که پادشاهي و عزوجاه يابد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

امانتي كه دارد بگذارد و مردمان او را عزيز دارند.

اگر بيند که آيه «قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ ِ» (انعام -91) مي خواند دليل که هر اميدي دارد بيابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

حاجتهاي او روا شود.

اگر بيند که آيه «قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ ِ» (انعام -91) مي خواند حاجتهاي او روا گردد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)