آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ز >

زرنیخ

 

محمدبن سيرين گويد: زرنيخ درخواب، دليل رنج و بيماري است. اگر بيند زرنيخ ميخورد، دليل كه بيمار گردد. اگر بيند كه زرنيخ بفروخت يا به كسي بخشيد يا از وي ضايع شد، دليل است از بيماري و غم ايمن باشد. جابرمغربي گويد: اگر بيند كه كان زرنيخ يافت يا خروار زرنيخ به خانه برد، دليل كه مال بسيار به دست آورد و آن را به بيماري هزينه كند. اگر بيند زرنيخ زرد در جايگاهي جمع مي كرد، دليل كه در سفر بيمار گردد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)