آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ز >

زمرّد

 

محمدبن سيرين گويد:

زمرد در خواب ديدن، فرزند و برادر بود يا مال حلال است و شايسته. اگر بيند زمرد داشت و به كسي بخشيد، دليل كه فرزند يا برادرش از دنيا برود يا غائب شود يا مالش از دست برود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

زمرد ديدن مذهب نيكو است و هر زيادت و نقصان كه در زمرد بيند، تاويل آن به دين و مذهب بازگردد.

 

جابر مغربي گويد:

زمرد درخواب، كنيزك است و حكم آن از نيك و بد به كنيزك بازآيد بعضي گويند: زمرد درخواب ديدن، دليل سخني نيكو باشد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن زمرد درخواب بر پنج وجه است.

اول: فرزند.

دوم: برادر.

سوم: مال حلال.

چهارم: كنيزك خوبروي (زيبا).

پنجم: سخن نيكو.

 

هر چند كه زمرد نيكوتر بيند، اين دليل ها كه گفتيم نيكوتر باشد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)