آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ز >

زنجیر

 

محمدبن سيرين گويد: زنجير در خواب، گناه و معصيت بود. اگر بيند زنجير را بگسست و بينداخت، دليل كه از گناه توبه كند و به خداي تعالي بازگردد.

جابر مغربي گويد: اگر كسي بيند درگردن زنجير داشت، دليل كه مظالم در گردن دارد. اگر بيند زنجير بر دست ها داشت, دليل كه مالِ كسان را دست درازي كند و از حرام نينديشد. اگر بيند بر پاها زنجير داشت، دليل كه به معصيت و فساد شود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:  زنجير در خواب نشان اسارت و پيوند انقياد آميز است و تعبير آن متفاوت مي شود وقتي که سر زنجير به جاهاي ديگري متصل باشد. اگر در خواب ببينيم که زنجير به دور دست هايمان بسته است اگر چه کسي آن را نبسته باشد نشان گرفتاري است. اگر ببينيم که يک سر زنجير در دست، و سر ديگرش مثلا به در خانه بسته است گرفتاري خانوادگي پيدا مي کنيم يا اسير عواطف و احساس مي گرديم. چنانچه ببينيم زنجيري روي ميز يا در محل کار ما افتاده از نظر شغلي گرفتاري خواهيم يافت. اين دو نمونه از اين بابت ذکر شد که سر زنجير به هر جا بسته باشد گرفتاري در همان زمينه است. چنانچه در خواب ببينيم فقط زنجيري داريم اسير گناه و آلودگي هستيم چه معبران خود زنجير را در خواب گناه و معصيت تعبير کرده اند حال چنانچه ببينيد زنجيري را مي گشاييد خويشتن را از اسارت مي رهانيد. بستن زنجير تجاوز و تعدي است و اين فرق نمي کند که زنجير را به کجا ببنديم چه تجاوز به آن تعبير مي شود.

لوک اويتنهاو مي گويد :

زنجیر

زنجیر طلا : عروسی در خانواده

زنجیر آهنی : تنهایی در دوران پیری

به زنجیر کشیده شدن : ناراحتی

زنجیرها را پاره کردن : شما با کمک نیروی خود موفق خواهید شد

 

1ـ اگر خواب ببينيد زنجير بر دست و پاي شماست ، علامت آن است كه زحمت كارهاي ديگران به دوش شما مي افتد . اما اگر در خواب بتوانيد زنجيرها را از دست و پاي خود پاره كنيد ، علامت آن است كه خود را از بند تعهدي خطا رها خواهيد ساخت .

2ـ ديدن زنجير در خواب ، نشانة نقشه هاي خيانت آميز و بدنام كنندة افراد حسود است .

3ـ اگر افرادي آشنا را در بند زنجير ببينيد ، نشانة آن است كه براي آشنايان بدبختي در راه است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)