آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ز >

زنگله

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن زنگله درخواب، دليل جنگ و خصومت است. اگر كسي بيند آشنايي زنگله به وي داد، دليل كه با آن كس گفتگوي كند. جابرمغربي گويد: اگر بيند زنگله زرين داشت، يا كسي به وي داد، دليل كه وي را با شخصي خصومت افتد و زنگله سيمين همين تاويل دارد. اگر زنگله مسين يا برنجين داشت، دليل كه وي را با مرد جاهل خصومت افتد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)