آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ز >

زَهره

 

محمدبن سيرين گويد: زهره مردم را اگر كسي به خواب بيند كه مي خورد، دليل كه خشم مردم فرو خورد. اگر بيند كه زهره ددان ميخورد، دليل كه بدخوي و خشمناك شود و سازگاري نكند. جابرمغربي گويد: اگر بيند تن او به زهره مردمان آلوده شد، دليل كه آزار مردم جويد. اگر بيند تنش به زهره چهارپايان آلوده شد، دليل كه لباسِ حرام پوشد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)