آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

روستا

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي بيند در روستا يا جايگاهي مجهول بود، دليل خير بود. اگر بيند كه به جايگاهي معروف بود نيكو نبود. اگر بيند از روستا به شهري رفت، دليل كه از فتنه و بلا ايمن شود و كارش به نظام گردد. اگر بيند از شهري به روستا گشت، تاويلش به خلاف اين است.

 

جابر مغربي گويد:

اگر كسي بيند در روستائي آبادي كم گشته، دليل شر و بدي بود. اگر بيند روستائي ملك او شده بود يا كسي به وي بخشيده بود، دليل است كه از آن روستا خير و نيكي به او رسد. اگر آن روستا را خراب بيند تاويلش به خلاف اين است.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

روستا : زندگی آرام

روستای ییلاقی آباد: خوشبختی

روستای ییلاق ساده : آینده متزلزل

روستای ییلاقی که در آتش بسوزد : کامیابی

صاحب روستایی بودن : آسایش مادی

 

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)