آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

روناس

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن روناس درخواب، دليل بر آرايش دنيا كند و خوردنش، دليل بر مضرت و رنج و اندوه كند. اگر بيند جامه خويش را به روناس سرخ مي كرد، دليل كه به عشرت دنيا مشغول شود و راه دين فرو گذارد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)