آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

ریواس

 

محمدبن سيرين گويد: ريواس درخواب غم و اندوه است. اگر بيند كه ريواس داشت و ميخورد، دليل كه به قدر آن كه خورده او را غم و اندوه رسد. اگر بيند كه ريواس بفروخت يا به كسي داد، دليل است از غم و اندوه رسته گردد. جابرمغربي گويد: اگر بيند ريواس ميخورد و به طعم شيرين است، دليل كه وي را منفعت رسداز قبل دوست يا از قبل خويش و چون بيند ريواس ترش است، دليل است پشيماني خورد در كارها.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)