آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پارچه

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

پارچه فريب و نيرنگ است و دروغ و ريا مخصوصا اگر آن را در دکان فروشنده و پارچه فروشي ببينيد. پارچه اگر پرده باشد يا در خواب ببينيد که متعلق به خود شماست و پرده است و يا مي خواهيد از آن پرده بدوزيد غم و اندوه است بخصوص اگر کهنه و فرسوده باشد. اگر در خواب مشاهده کنيد که از دکاني پارچه مي خريد و فروشنده براي شما پارچه ذرع مي کندخواب شما مي گويد که فريب مي خوريد و کسي درصدد اغواي شما بر مي آيد. اگر پارچه زرد باشد بيماري است و اگر سرخ باشد هيجان است و چنانچه سبز باشد فرح و انبساط بخصوص اگر بخواهيد با آن چادر بدوزيد. چادر در خواب حرمت و آبرو و حيثيت است چه متعلق به خودتان باشد و چه ديگري. اگر ديديد که پارچه ذرع مي کنيد که به ديگري بدهيد در اندوه خود ديگري را شريک مي کنيد و چنانچه ديگري به شما پارچه اي هديه داد در غم او شريک مي شويد.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن پارچه در خواب، نشانه‏ى موفقيت در انجام كارها است. اگر در خواب ببينيد كه پارچه‏ى كتانى مى‏خريد، يعنى به زودى ازدواج مى‏كنيد. اگر در خواب ببينيد كه پارچه‏ى كتان مى‏فروشيد، بيانگر داشتن روزهاى شاد است.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن هر گونه پارچه در خواب ، نشانة آن است كه دوستان رياكار با رفتار خود شما را اندوهگين خواهند ساخت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)