آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

درمنه

 

محمدبن سيرين گويد: درمنه به خواب ديدن، دليل بر غم و اندوه كند و خوردن وي، دليل است بر نقصان مال و عيال او.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)