آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دشنام

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كسي را دشنام مي داد، دليل بود كه آن كس را حال نكو شود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كسي را دشنام مي داد، دليل كه آن كس بر وي چيره و كامكار شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)