آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دوشاب

 

محمدبن سيرين گويد: دوشاب در خواب مال و منفعت است، لكن نه بسيار. اگر بيند دوشاب مي خورد، دليل كه بر قدر آن او را مال حاصل شود. اگر بيند اندكي دوشاب در دهان نهاد، دليل كه از كسي سخن خوش شنود. جابر مغربي گويد: اگر كسي به خواب بيند كه از شهري خراب به دهي آباد شد و در وي نعمت بود، دليل بر خير و بركت و عز و اقبال كند. اگر به خلاف اين بيند، دليل بر شر و ادبار كند. اگر بيند كه در دهي شده است، تاويلش نيك است. جابر مغربي گويد: اگر كسي بيند كه دهي مجهول بدو دادند، دليل كه بر قدر عمارتِ ان ده، وي را خير و منفعت رسد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)