آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خرتوت

 

اگر بيند خرتوت همي خورد، دليل كه مال خويش به رنج حاصل كند و بر عيال هزينه كند. اگر بيند خرتوت از درخت جمع كرد، دليل كه از مردي بخيل به قدر آن مالي كه كسب خود حاصل كند. اگر بيند خرتوت را به آتش همي پخت، دليل كه پادشاهي مال وي را بستاند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)