آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خستگی

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي بيند تن او را كسي بخست و از آن خون بيرون نيامد، دليل كه خسته كننده او را سخن راست گويد و جوابش باز نتواند داد.

اگر بيند خون از تن او يا از جراحت او بيرون آمد، دليل كه خسته كننده او را سخن دروغ و محال بگويد و در وي طعنه زند.

اگر كسي بر تن خود خستگي بسيار بيند، دليل كه او را مال نقصان افتد، يا از گناه توبه كند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن خستگي به خواب بر سه وجه است.

اول: مال.

دوم: منفعت.

سوم: سخن ناخوش است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)