آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خصومت

 

بدانكه خصومت كردن درخواب بر چند وجه است. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند با كسي خصومت كرد و بر وي غالب شد، تاويلش به خلاف اين است. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند با والي آن ديار خصومت كرد و بر وي غالب شد، دليل كه از والي آن ديار بدو خير و منفعتي رسد. اگر به خلاف اين بيند دليل كه از وي بدو رنج و زيان رسد. اگر بيند پادشاه به خصومت رفت، دليل كه حاجتش روا شود. جابر مغربي گويد: اگر بيند با مردم بي سبب خصومت مي كرد، دليل كه مردم از زبان وي رنجور و اندوهگين شوند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)