آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اتاقک

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب خود را در اتاقك كشتى ديديد، به معناى آن است كه درگير دعوايى مى‏شويد كه به دادگاه كشيده مى‏شود و به خاطر به اثبات نرسيدن حرف‏هاى شاهد، در دعوا شكست مى‏خوريد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)