آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ح >

حلاجی

 

محمدبن سيرين گويد:

حلاج در خواب مرد قوي بود كه كارهاي مردمان به دست او گشاده شود. اگر بيند كه حلاجي مي كرد، دليل كه او را با مردي به اين صفت كه گفتيم صحبت افتد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

حلاجي در خواب بر دو وجه بود.

اول: منفعت.

دوم: گشايش كارهاي فرو بسته.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)