آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف چ >

چغندر

 

محمدبن سيرين گويد: چغندر در خواب، غم و اندوه است. اگر كسي بيند چغندر همي خورد، دليل كه به قدر آن غم و اندوه خورد. اگر بيند چغندر از خانه بيرون انداخت، دليل كه از غم فرج يابد. محمدبن سيرين گويد: چغندر در خواب، منفعت اندك است، از جهت زنان و چغندر پخته هم، از زنان منفعت يابد اندكي.

منوچهر مطيعي تهراني گويد : معبران در مورد چغندر نوشته اند غم و اندوه است و بهتر اينست که خورده نشود و بيننده خواب آن را دور بيفکند. زيرا دور انداختن چغندر دوري گزيدن از رنج و بلاست. چغندر در خواب ديدن غم و اندوه خفيفي دارد اما کلا بهره وري و سوديابي است. چنانچه ببينيد چغندر داريد يا از دکان خريده ايد خواب شما مي گويد نفعي به شما مي رسد که در نتيجه موجب ملال و اندوه مي گردد. داشتن چغندر نشان آن است که مقدمات کاري را فراهم مي آوريد که سودمند است و اندهبار. از نظر احساس ممکن است شما را اندوهگين کند ولي از نظر مالي متمتع مي گرديد. بيرون آوردن چغندر از زير خاک نيز همين تعبير را دارد اما چغندر پخته يا لبو مال مفت و ارزان است و پولي است سهل الوصول که نخواسته و ندانسته از جايي به شما مي رسد.

 

1ـ اگر كشاورزي خواب ببيند چغندرها رشد بيش از حد معمول دارند ، دلالت بر به دست آوردن محصولي فراوان و صلح و آرامش براي او دارد .

2ـ اگر خواب ببينيد با ديگران چغندر مي خوريد ، دلالت بر خبرهاي خوش فراوان خواهد داشت .

3ـ اگر خواب ببينيد چغندرهايي پخته را در ظرفي آلوده و كثيف بر سر سفره مي آورند ، نشانة آن است كه به مسائلي پي مي بريد كه موجب پريشاني شما و اندوه شما مي شود .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)