آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف چ >

چنگال

 

اگر كسي خود را چون مرغان چنگال دار بيند، دليل كه او را قوت است در كسب معيشت و دشمنان را قهر كند. اگر بيند چنگال مرغان در دست داشت، دليل كه به قدر آن مرغ خير و منفعت بدو رسد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

چنگال در خواب بر سه وجه است.

اول: قوت و توانائي در كارها.

دوم: معيشت.

سوم: كسب كردن.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

چنگال غذا خوري در خواب زني است صميمي و يک رنگ و عاشق پيشه که بيننده خواب را بسيار دوست مي دارد تا جايي که مي خواهد لقمه در هانش بگذارد.اين زن مي تواند همسر يا مادر و خواهر باشد. اگر ديديد که چنگالي مثل مرغان شکاري و بلند پرواز داريد نشان آن است که توانائي شما در مبارزه با زندگي زياد است و در امر معاش نيز تيز چنگال هستيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)