آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اجاره

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ديديد كه مكانى را اجاره كرده‏ايد، بدين معنا است كه در امور شخصى خود به ديگران وابسته‏ايد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ديديد كه مشغول پرداخت اجاره‏ى خانه‏ى خود هستيد، دلالت به آن دارد كه منافع مالى قابل توجه‏اى به دست خواهيد آورد. اگر در خواب ديديد كه قادر به پرداخت اجاره بهاى خود نيستيد، نشانه‏ى آن است كه از روابط اجتماعى با ديگران سود اندكى خواهيد برد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)