آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ج >

جُبّه

 

محمدبن سيرين گويد:

جبه در خواب زن است. اگر ديد جبه فراخ و پاكيزه داشت، دليل كه زن او نيك راي و نيك سيرت است. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه زن او بدخوي و ناسازگار است. اگر بيندجبه او بدريد يا بسوخت، دليل كه ميان ايشان جدائي افتد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن جبه در خواب، اگر بيند در زمستان در تن داشت، نيكوتر است و آن بر چهار وجه است.

اول: زن.

دوم: قوت و نيرومندي.

سوم: شادي.

چهارم: منفعت.

 

جبه كهنه و کثيف غم و اندوه است.

 

جابر مغربي گويد:

اگر بيند جبه نو داشت يا كسي بدو داد وبه رنگ سبز است، دليل كه زن پاكدامن بخواهد. اگر بيند جبه سفيد نو داشت، زني پارسا و باامانت است. اگر زرد بيند، زني بيمارگون است. اگر كبود است، زني متفكر و غمگين است. اگر سرخ بيند، زني معاشر است و با او سازگاري كم كند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)