آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تخمها

 

کرماني گويد : تخمها در خواب ديدن آنچه ترش وتلخ وناخوش بود جمله دليل بر غم وانديشه کند خاصه خوردن آن بدتر ومصعب تر است اما آنچه به طعم شيرين وخوشبو بود خوردن آن در خواب منفعت اندک است

جابر مغربي گويد : تخمها در خواب ديدن و خوردن آن نيکو باشد مگر آن تخم که پوسيده و کرم خورده است

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)