آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پیامک

 

مولف گويد:

ديدن پيامک در خواب نشانه خبر است:

اگر نوشته پيامک به رنگ زرد بود خبر از تصادف و بيماري مي دهد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)