آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پلیته

 

ابراهيم كرماني گويد: پليته افروخته در خواب، كارفرمائي است كه در پيش مردمان بود و پيرامون وي گردند و خدمتش نمايند. اگر پليته افروخته نباشد، تاويلش به خلاف اين بود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)