آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پیلور

 

اگر كسي بيند كه پيلوري همي كرد، دليل كه از آن كس خير و منفعت به هر كس برسد و نامش به نيكي در آن ديار منتشر شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)