آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بادام

 

محمدبن سيرين گويد:

بادام در خواب ديدن نعمت و روزي بود. لكن به خصومت به دست آيد. اگر بيند كه بادام فرا گرفت، دليل بود كه به قدر آن وي را نعمت و روزي است و دشوار به دست آيد.

 

معبران مي گويند:

تاويل بادام در خواب علم بود و شفا از رنج و چون مغز آن بيند بهتر بود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند كه بادام با پوست داشت يا كسي به وي داد، دليل كه از مردمي بخيل چيزي يابد به سختي، اگر بيند كه از مغز بادام تلخ روغن بيرون آيد. دليل كند كه از مردي بخيل وي را بقدر آن روغن منفعت رسد.

 

جابرمغربي گويد:

ديدن بادام در خواب نعمت و مال است، اما اگر بادام با پوست بيند، دليل كه مال قدري به رنج و سختي بدست آورد و چون بادام بدون پوست بيند، دليل كه مال به آساني به دست آورد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن بادام در خواب بر دو وجه بود.

اول: مال پنهاني حاصل گردد،

دوم: از بيماري شفا يابد.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

بادام

خوردن : حرص و آز کار بدستت خواهد داد

بادام تلخ : ضعف ، سستی

بادام شیرین : شخصی از شما تعریف خواهد کرد

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دید جوزوپسته وبادام و فندق و میوهای دیگربامرد سفید با گفتگوی بسیار و مناقشه در میان ایشان واقع شود

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن بادام در خواب ، نشانة آن است كه پس از مدتي كوتاه ثروتمند خواهيد شد .

2ـ اگر بادامهايي نارس در خواب ببينيد ، دلالت بر آن دارد كه پيش از تغيير موقعيت و وضعيت شما در زندگي  ، بسيار نوميد خواهيد شد .

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر كسى در خواب ببيند كه مشغول خوردن بادام‏هاى شيرين است، به اين معنا است كه به خاطر انجام يك كار بخصوص، مورد تشويق ديگران قرار مى‏گيرد. خوردن بادام تلخ در خواب، بيانگر آن است كه در مقابل وسوسه‏هاى اطرافيان مقاومت مى‏كنيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)