آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بقالی

 

محمدبن سيرين گويد:

بقالي كردن در خواب، جهد كردن است در كارها و چيزي حاصل كردن به جهت معيشت. اگر بيند بقالي مي كرد، دليل كه به كار و كسب دنيا مشغول شود و به قدر آن چه داشت وي را از متاع دنيا حاصل شود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند متاعهاي مقالي را به زر و درم مي فروخت، دليل بر غم و اندوه كند، زيرا كه زر و درم به تاويل غم و اندوه است.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

بقالي كردن در خواب بر سه وجه باشد

اول: كسب كردن،

دوم: منفعت يافتن،

سوم: غم و اندوه.

مورد سوم در حالتى  است كه ببيند اجناس و متاع خود را بادرهم و دينار مبادله مى كرد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد در يك بقالى، لبنيات و چيزهايى تازه فروخته مى‏شود دلالت بر داشتن فكرى آسوده دارد.

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)