آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اشنان

 

محمد بن سيرين گويد:

ديدن اشنان به خواب، دليل بر غم و اندوه كند و خوردن او، دليل بيماري.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)