آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

افیون

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن افيون به خواب، دليل بر غم و انديشه و خوردن وي، دليل بر غم و اندوه و مصيبت نمايد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)